Základy investování - Akcie

08.07.2020

doba čtení: 5 minut

První instrument, do kterého mohou lidé vkládat své peníze, a který svým držitelům přináší především z dlouhodobého hlediska výnos, jsou akcie. Dnešní díl je připraven s expertem na akcie, Bc. Martinem Singerem. Martin Singer se věnuje akciím a aktivnímu obchodování na burze již přes 5 let. Prošel několika kurzy a pravidelně provádí analýzy akcií, což je také jeho předmětem podnikání. 

Rozhovor: 

Otázka: Co jsou to akcie? 

MS: Akcie jsou majetkovým cenným papírem, který vyjadřuje akcionářův (akcionář - držitel akcií) podíl na majetku v akciové společnosti (právnická forma společnosti). Každá akcie představuje relativní podíl tržní hodnoty dané společnosti. To znamená, že součet akcií se rovná tržní kapitalizaci firmy. Akcionáři mohou koupit tyto akcie na volném trhu. Ti se potom mohou podílet na procesu podnikání dané společnosti. S držbou akcií je spojena řada práv, které může akcionář uplatnit.

Otázka: Jaká jsou práva akcionářů?

MS: Základní právo je řízení společnosti, tedy rozhodování o jejím směřování. Čím větší má akcionář podíl v akciích podniku, tím větší rozhodovací pravomoc má. Například pokud akcionář vlastní 500 akcií z 1000 vydaných, jeho slovo má 50% váhu při řízení.                                                         Neméně důležitým právem je podíl na zisku společnosti ve formě dividendy. To je odměna akcionáři za poskytnutý kapitál a s tím sdílené riziko. Dividendy jsou vypláceny pravidelně - ročně, čtvrtletně, měsíčně, ačkoliv některé firmy je nemusí vyplácet vůbec.                                                             Dalším právem je podíl na likvidačním zůstatku, což je vypořádání se s akcionářem v případě zániku společnosti. To se odvíjí rovněž od počtu držených akcií.                                                                   Posledním právem je nákup nově emitovaných akcií, na které mají akcionáři přednostní nárok.

Otázka: Kde se obchoduje s akciemi? 

MS: První krok při emisi akcií je její veřejná nabídka (IPO - initial price offering), kterou zařídí buď sama, a nebo zprostředkuje specializovaná instituce za úplatu. Zde se akcie obchoduje na primárním trhu a akcie kupují pouze vybrané subjekty, které poté akcie nabízí dále na sekundárním trhu. Například Burza cenných papírů Praha nabízí akcie společnosti ČEZ, nebo RM-SYSTÉM nabízí akcie společnosti Kofola. Sekundární trh je přístupný pro širokou veřejnost. 

Otázka: Jaké jsou druhy akcií?

MS: Nejběžnější jsou akcie na doručitele, se kterými lze obchodovat bez omezení, pouze změnou zápisu v systému. Pak existují akcie na jméno, kde je omezena převoditelnost, která ovšem může být pozměněna. Méně běžným typem jsou zaměstnanecké akcie, které firmy vydávají svým zaměstnancům jako bonus. 

Otázka: Jak je to s daněmi u akcií? 

MS: Kapitálový zisk (rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou) je srážen 15% sazbou v případě, že se jedná o realizaci zisku v době kratší než 3 roky. Většinou se jedná o spekulativní zisky, tedy se záměrem vydělat na krátkodobém pohybu. Jiné kritérium pro uhrazení daní je překročení roční částky 100 000 Kč. Pokud je tedy investice nižší než 100 000 Kč, jedná se o osvobození daně z příjmu.  V případě dividend se jedná o zdanění kapitálového příjmu ve výši 15 %, které jsou ale sráženy u zdroje. To znamená, že daň odvede akciová společnost, která sníží výši dividendy o zaplacenou daň. Reálně ji tedy zaplatí akcionář. 

Otázka: Vyplatí se investovat do akcií? 

MS: Určitě ano. Záleží ovšem na řadě faktorů, jako například délka držení investice (investiční horizont), kterou je nutné zohlednit při volbě vhodného instrumentu, a investorův sklon k riziku. Akcie má zpravidla význam držet dlouhodobě, protože v porovnání s krátkodobým držením se vyhneme možným výkyvům či propadům na trhu. V porovnání se spořícími účty nabízí investování do akcií nadprůměrné výnosy, které jsou však tím pádem ohodnoceny vyšším rizikem, viz magický trojúhelník. Výnosy ze spořících účtů jsou v dnešní době znehodnocovány inflací, takže z nich žádná přidaná hodnota neplyne. V případě akcií můžete být krátkodobě ve ztrátě, nicméně v dlouhém období vám pokryje inflaci a přinese vyšší zisk za podstoupené riziko. 

Otázka: Podle čeho si vybrat správnou akcii? 

MS: Není nic jako špatná a správná akcie (pokud opravdu nejde o pochybné společnosti či společnosti s finančními problémy), jde jen o to, jak investor příjme riziko s ní spojené a jak dokáže akcii zařadit do svého portfolia. Akcie jednoho druhu by neměly tvořit významnou část portfolia, ale měly by být vhodně nakombinovány s akciemi rozdílného charakteru, aby investor minimalizoval riziko osobního bankrotu. Tomuto rozdělení se říká diverzifikace a měl by ji zohledňovat každý investor. Co se týče výběru kvalitní akcie, měl by investor zpracovat akciovou analýzou, při které zohlední globální, odvětvové a firemní specifika. Každá z těchto úrovní pomáhá investorovi pochopit jednotlivé segmenty, provést kompletní analýzu a nastínit možné směřování ceny akcie dané společnosti. 

Otázka: Jaká jsou firemní specifika? 

MS: Firemní analýza představuje ocenění podniku na základě finančních dat, jejich zpracování a vyvození jejich možného vývoje. Základním finančním ukazatelem je zisk společnosti, na který je zaměřovaná velká pozornost investorů, protože představuje zdroj financování podnikatelských aktivit, které je firma schopna sama generovat. Dalším ukazatelem, který je pro investora důležitý je výše a historie dividend. V případě, že firma vyplácí dividendy kladou investoři velkou pozornost na stabilitu jejího vyplácení, to znamená, že může růst nebo být stálá, ale v případě, že se dividenda sníží, je tento krok hodnocen velmi negativně a investoři jsou na pozoru, protože dividenda se vyplácí ze zisku společnosti. Snížení dividendy může být tedy důsledkem finančních problémů a nedostatečného zisku. Některé firmy nevyplácejí dividendy vůbec, což neznačí nic špatného, je to pouze firemní politika, například s cílem rozvíjet se a expandovat. Přestože je faktorů ovlivňující vnitřní hodnotu akcie hodně, jako velmi důležitý bych uvedl ještě kvalitu managementu, který je zodpovědný za řízení společnosti, a proto by měl investor shromáždit co nejvíce informací o jeho historii a působení. Proces analýzy je velmi komplikovaný a potenciální investor by měl jejímu studiu věnovat dostatek času. 

Otázka: Takže by se měl investor zaměřovat spíše na akcie společností, které vyplácejí dividendu?

MS: To závisí na osobním profilu investora. Dividendové akcie jsou vybírány do portfolia především pro dividendový výnos a kvalitu podniku (stabilní dividendy vyplácí časem prověřené podniky). Naproti tomu kapitálový zisk mají předpoklad vytvořit firmy, které jsou ve fázi růstu a peněžní prostředky používají pro investice a inovace. Není tedy pravidlo, že dividendově založené akcie jsou lepší než akcie růstové, avšak ty jsou více rizikové a volatilní. Kvalitní portfolio by mělo mít jak růstové, tak dividendové akcie. 

Otázka: Které akcie jsou lepší, české nebo americké? 

MS: Český akciový trh je malý a neprobíhá zde zdaleka tolik obchodů jako na trhu americkém, což způsobuje menší volatilitu a méně příležitostí k výdělku. Zároveň je v Česku kótováno velmi málo společností a tak je český trh v porovnání s americkým bezvýznamný. Na druhou stranu má člověk možnost investovat do českých firem, v českých korunách a tím pádem diverzifikovat své portfolio ještě lépe. Pro tvorbu bohatství je bezpochyby atraktivnější americký trh. Koneckonců je lepší Extraliga nebo NHL? 

Konec rozhovoru

Bc. Martin Singer

- Expert na akcie a obchodování na burze (Forex, CFD)

- Tvorba zpráv na burze RM Systém (FIO Banka) 

- Zakladatel projektu CFE

- Student navazujícího magisterského studia na VŠE v Praze

- Soukromý investor a obchodník

www.linkedin.com/in/singermartin

ig: czechforex       

Vytvořte si webové stránky zdarma!