Základy investování - dluhopisy

26.08.2020

doba čtení: 5 minut

Dluhopis, nebo také obligace či bond patří mezi další investiční nástroje, konkrétně se řadí mezi cenné papíry. 

Mezi investory patří mezi jedny z nejoblíbenějších instrumentů, a měly by být nedílnou součástí propracovaného investičního plánu. Co to vlastně ten dluhopis je, jaké by měl mít náležitosti a jaké jsou jeho výhody a nevýhody? Odpovědi naleznete na následujících řádcích. 

Co je dluhopis?

Jak je zmíněno v úvodu, dluhopis je cenný papír, který vydává emitent - tím může být stát, firma, banka a nebo také samospráva. Emitent vydává dluhopisy, respektive je nabízí ke koupi investorům, a za to, že je investoři nakoupí, jim nabízí úrok* (používá se název také kupón). Ten je zpravidla připisován ročně. Tímto získává emitent peněžní prostředky pro svou další činnost - například inovace, rozšíření výroby, vstup na nový trh apod., a stává se tedy dlužníkem. Naproti němu stojí věřitel, tedy investor, který se stává majitelem dluhopisu. 

*Existuje několik typů dluhopisů a ne všechny nabízí pevný kupón, některé dluhopisy mohou být s variabilním kupónem a nebo dokonce i bez kupónu. 

Jaké jsou typy? 

Dluhopisy můžeme rozlišovat několika způsoby. Základní rozdělení je dle emitenta, dle splatnosti a dle způsobu úročení. Existuje však ještě několik dalších podob obligací, například konvertibilní - vzniká právo v den splatnosti na výměnu (konverzi) dluhopisu na akcii, nebo také naturální - jeho kupónová platba probíhá v určité komoditě, a spousta dalších. 

Rozdělení dluhopisů dle emitenta bylo nastíněno již výše, nyní si to trochu rozebereme. 

Státní dluhopisy - emitentem je stát. Mezi investory jsou státní dluhopisy oblíbené, jelikož nesou velmi nízkou míru rizika. Na druhou stranu však nabízejí nižší kupón. V ČR je emitentem Ministerstvo financí. 

Komunální dluhopisy - emitentem je samosprávný celek. Aby si mohla obec vydat vlastní dluhopisy, potřebuje mít souhlas Ministerstva financí. Tento typ může kombinovat výhody státních a korporátních dluhopisů, jelikož nabízí zhodnocení blížící se korporátním dluhopisům, ale s mírou rizika státních dluhopisů. 

Korporátní dluhopisy - emitentem je obchodní korporace - společnost či družstvo. Společnosti emitují dluhopisy s cílem získat prostředky pro rozvoj své činnosti, pro vstup na nový trh či pro financování inovací a nebo výzkumu a vývoje. V mnoha případech je pro společnost výhodnější vydat emisi dluhopisů s pevným kupónem, než si vypůjčit v bance peníze. S investováním do společnosti skrze dluhopisy je spojeno také vyšší riziko, což se může projevit i ve výši úroku, viz magický trojúhelník. 

Dalším možným rozdělením dluhopisů je dělení dle splatnosti:

Krátkodobé - splatnost většinou do 1 roku

Střednědobé - splatnost mezi 1 - 10 lety

Dlouhodobé - splatnost nad 10 let

Jaké jsou náležitosti dluhopisu?

Co musí obsahovat samotný dluhopis? Mimo to, že musí mít jasně napsáno, že je to DLUHOPIS, musí obsahovat i další náležitosti, jako: označení emitenta (název, sídlo), jméno majitele dluhopisu, splatnost, výši kupónu, termíny výplaty kupónu, nominální hodnotu dluhopisu, datum vydání, místo vydání, ISIN (mezinárodní identifikační číslo cenného papíru) a podpisy (otisk). 

Pokud se jedná také o nadlimitní emisi dluhopisů - emise větší než 1 milion EUR (či ekv. v CZK), musí emitent vyhotovit také prospekt, který schvaluje ČNB. Platí zde ale výjimka, která tuto povinnost ruší, a to v případě, že nabídka dluhopisů nepřesáhne počet oslovených investorů 149. V případě, že se jedná o podlimitní emisi dluhopisů - do 1 milionu EUR, ČNB nezkoumá účel ani nabídku, stejně ji ani nijak neomezuje a neurčuje kolik osob může být maximálně osloveno nebo kolik osob může investovat. 

Na co si dát pozor?

U podlimitních emisí, kdy emitent nemusí vydávat žádný prospekt, je důležité si zjistit co nejvíce informací o dané společnosti. Projít si její finanční výkazy, plány, zjistit si co možná nejvíce o  majitelích společnosti a jejich historii. Pozor ovšem i u nadlimitních emisí, kdy ČNB schvaluje prospekt. Spousta investorů se domnívá, že schválený prospekt = garance ČNB. Opak je pravdou, jedná se pouze o to, že společnost splnila zákonem dané požadavky, které musela pro vydání prospektu splnit. Neprověřuje tak bonitu klienta. Tu prověřují různé ratingové agentury, které po detailní analýze stanoví rating, který vyjádří pravděpodobnost, že dlužník svým závazkům dostojí a vše splatí. 

Jak je to se zdaněním?

Výnosy z kupónu jsou daněny srážkovou daní ve výši 15 %,  kterou odvádí emitent dluhopisu (v případě, že je sídlo emitenta v ČR). Výnos z prodeje dluhopisů se pak řídí stejně jako akcie. V případě, že držíte dluhopisy déle než 3 roky, a nebo příjem z jeho výnosu nepřesáhne 100 000 Kč za jeden kalendářní rok,  je výnos osvobozen od daně z příjmu. 


Radek Koláček

Vytvořte si webové stránky zdarma!